شماره های تلفن تماس شرکت:   01144203553,4 -01144203314

اعضای شرکت

اسدالله تورنگ

مدیرعامل-کارشناس ارشد عمران

سوابق

رئیس شورای شهر آمل
رئيس هيأت مديره ومدير عامل شركت نابر
رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران
رئيس هيأت مديره ومديرعامل صنايع چوب وكاغذ مازندران
مديرشركت آب ومنطقه اي مازندران و…

جواد ملاری

مدیر مهندسی و مدیر تولید

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مجید تورنگ

تکنسین مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران
کارشناس مهندسی عمران

مهسا کمالی

تحلیل و طراحی

کارشناسی مهندسی عمران

حميدرضا تورنگ

كارشناس ارشد مديريت صنعتی

كارشناس ارشد مديريت صنعتی
کارشناسی مهندسی مکانیک

عذرا يزدی

طراح ومحاسب

کارشناس ارشد مهندسی عمران
طراح ومحاسب

مريم تورنگ

طراح و محاسب

کارشناسی ارشد عمران
کارشناسی مهندسی عمران

سیده سمیه سلیم بهرامی

مدیر مالی

کارشناسی ارشد حسابداری و امور مالی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

هادی تورنگ

تولید

كارشناس ارشد مدیریت صتعتی

نصرت الله تورنگ

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی مدیریت صنعتی
مهندسی کامپیوتر

فاطمه پنجو

کارشناس علوم تجربی

کارشناس زبان انگلیسی
کارشناس علوم تجربی و امور اداری